Polityka prywatności

POLITYKA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Piotr Sokołowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski z siedzibą w Brzezinach, 95-060, ul. Zalesie nr 8A, NIP: 8331339624, REGON: 100448878. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Zawilcowa 17, 95-060 Brzeziny lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@rośnijpieknie.pl
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1, dalej jako: „RODO”), który stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest prawnie dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest jednocześnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Powyższe nie wyklucza przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie przekraczającym powyżej wskazany, po udzieleniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rzeczonego Rozporządzenia.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia swoim klientom usług programistycznych i informatycznych, produkcji i sprzedaży ubrań, w tym prowadzenia sklepu internetowego oraz stacjonarnych punktów sprzedaży, dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Przedsiębiorcę usług i produktów, dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Przedsiębiorcę usługach i produktach, a także przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego
Co więcej, przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub w kontakcie bezpośrednim. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Przedsiębiorcy, ujawnionym w KRS.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorcę polegają na oferowaniu (marketingu) usług i produktów, w tym dostarczaniu kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Przedsiębiorcę usługach i produktach.
Dane Osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas trwania usługi oraz okres, w którym strony mogą dochodzić roszczeń z tytułu zawartej umowy (posiadania konta w portalu na-etacie.pl), do momentu ich przedawnienia lub przez okres określony przepisami prawa, które zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych osobowych. W przypadku likwidacji konta Administrator przechowuje Twoich dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, chyba że wyraziłeś zgodę na pozostawienie danych osobowych w bazie danych służącej pracodawcom do kontaktu z potencjonalnymi pracownikami. Wówczas Państwa dane przechowywane są do czasu cofnięcia przedmiotowej zgody, nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty jej wyrażenia, a wówczas podlegają usunięciu w przeciągu 1 miesiąca po jej cofnięciu.
Informujemy, że przysługuje Tobie w dowolnym momencie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC, Apple Inc. oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w firmie Przedsiębiorcy.
Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celów określonych przy formularzu kontaktowym. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych. Ich brak może skutkować niemożliwością podjęcia działań związanych z obsługą formularza.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Piotr Sokołowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski z siedzibą w Brzezinach (dalej: Firma) przetwarza informacje pochodzące bezpośrednio od klientów oraz ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U. 2018.1000) mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do ochrony prywatności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do ochrony prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wskazywane zasady przetwarzania danych osobowych, nad przestrzeganiem których czuwa Administrator to:

zgromadzone dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty;
dane osobowe służą ustalonemu, konkretnemu i ograniczonemu celowi;
minimalizacja danych, które muszą być odpowiednie dla ustalonego celu;
prawidłowość pozyskiwanych danych osobowych, z możliwością ich uaktualnienie w razie potrzeby;
ograniczony czas przechowywania danych;
integralność oraz poufność danych, które zapewniają odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W świetle powyższego pragniemy poinformować Ciebie, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli jedna z przesłanek wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO została spełniona tj.

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Piotr Sokołowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski z siedzibą w Brzezinach, 95-060, ul. Zalesie nr 8A, NIP: 8331339624, REGON: 100448878. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Zawilcowa nr 17, 95-060 Brzeziny lub drogą e-mailową pod adresem kontakt@rosnijpieknie.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Wszystkie dane osobowe pozyskiwane w trakcie użytkowania serwisów firmy OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski, wykorzystywane będą dla następujących celów:

a) obsługa konta użytkownika;
b) działania marketingowe, w tym pozyskanie oraz utrzymanie klienta;
c) sprzedaż oferowanych produktów i usług;
d) wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenie badań, analiz i statystyk;
e) związanych z czynnościami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa;
f) archiwizacja;
g) dochodzenie ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) oraz odszkodowań;
h) udzielanie odpowiedzi na otrzymywane pisma oraz wnioski, w tym dotyczące toczących się postępowań;
i) wypełnienie obowiązku prawnego, jaki ciąży na firmie OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski.

Przetwarzanie danych osobowych następuje następnie w celu zawarcia i realizacji umowy.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez www.rosnijpieknie.pl (dalej „Sklep”) Twoje dane są Nam potrzebne w szczególności do:

zarejestrowania się w Sklepie;
zawarcia umowy;
dokonania rozliczeń;
dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru;
korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Wyrażenie przez Ciebie zgony na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski powoduje, że Administrator przetwarza Twoje dane w celu przesyłania ci informacji handlowych dotyczących nowości oferowanych w sprzedaży, promocji czy wyprzedaży.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również i w celu dochodzenia roszczeń.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś/podałaś Nam dobrowolnie w chwili założenia konta w Sklepie, zawarcia umowy lub też w chwili wypełnienia formularza kontaktowego, mającego na celu przedstawienie przez Firmę swojej oferty przygotowanej dla Ciebie. Przetwarzamy także dane osobowe uzyskane od Ciebie w trakcie świadczenia naszych usług, wykonywania umowy. Jednocześnie należy wskazać, że nie byłeś/aś i nie jesteś zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Ciebie danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości świadczenia przez Firmę na Twoją rzecz usług czy też prezentacji oferty oraz zawarcia konkretnej umowy ze Firmą czy też sprzedaży oferowanych przez Nas produktów. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

Firma gromadzi dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej. Są to w szczególności dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

Założenia konta i zalogowania się w Sklepie:
imię i nazwisko
adres e-mail
Dokonywania zakupów w Sklepie:
imię i nazwisko
płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
adres dostawy
numer telefonu
adres e-mail
Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
data urodzenia
PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Dane zbierane w trakcie rejestracji.

Niektóre funkcjonalności, jakie zapewniane są przez nasze serwisy wymagają przeprowadzenia rejestracji użytkownika. W takiej sytuacji zostaniesz poproszony o wskazanie loginu oraz hasła, jakie umożliwią Ci korzystanie z naszych serwisów. Na potrzeby serwisów firmy OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski zostaniesz także poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Dane zbierane w sposób automatyczny.

W trakcie przeglądania serwisów firmy OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski, automatycznie gromadzone są dane, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, z jakiej korzystasz, nazwa domeny, a także typ systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat pobieranych danych znajdziesz w materiałach dotyczących plików cookie.

Firma nie przetwarza danych osobowych szczególnych kategorii.

INFORMACJE HANDLOWE

W naszym Sklepie istnieje możliwość subskrybowania Naszego NEWSLETTERA. Potrzebujemy do tego podania Twojego adresu e-mail i wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Za pośrednictwem NEWSLETTERA poinformujemy Cię o Naszych najnowszych ofertach, w tym nowościach jak i promocjach w Naszym Sklepie. Masz możliwość w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji NEWSLETTERA używając linku zawartego w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@rosnijpieknie.pl

POWIADOMIENIA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU

Warunkiem przesłania przez Nas informacji o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych Twoich interesów oraz Firmy. Po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przez Firmę przechowywane przez czas trwania umowy oraz okres, w którym strony mogą dochodzić roszczeń z tytułu zawartych umów, do momentu ich przedawnienia. Tym samym Twoje dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez czas świadczenia przez Firmę usług oraz obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, jednakże maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub upływu terminów wskazanych przez właściwe przepisy prawa.

W zakresie oferowania (marketingu) usług, w tym dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Firmę usługach dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody.

W przypadku nie zawarcia umowy Administrator przechowuje Twoje dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Tobie prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych Firmie danych osobowych.

Oprócz tego przysługuje Tobie prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Twoich danych do takich celów.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia, w związku z:

a) wykonywaniem czynności związanych z serwisami społecznościowymi, a także z wykorzystaniem wtyczek i pozostałych narzędzi wykorzystywanych w obrębie serwisów takich jak: Facebook, Google+, Twitter itd.;
b) użyciem narzędzi analitycznych, a także służących do anonimowego śledzenia zachowań użytkowników, takich jak Google Analytics;
c) użytkowaniem platform reklamowych, które pozwalają pozyskać środki na utrzymanie serwisów internetowych (w tym Google AdWords).

Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Firmie.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące, w tym tak zwani Procesorzy w związku z realizacją czynności w imieniu Firmy, na jej zlecenie, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe, kancelarie prawne, jakie mogą prowadzić postępowanie na zlecenie Firmy oraz podmioty dostarczające media niezbędne do świadczenia usług Firmy. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą zostać również sądy i inne organy w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z Firmą umów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Firma może podejmować, w oparciu o Twoje dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Firmy są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w przedmiotowej polityce.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH W GOOGLE ANALYTICS ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Serwisy OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Włączenie funkcji anonimizacji adresu IP jest podczas korzystania z serwisów Administratora, w tym sklepu internetowego, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na serwisach Administratora. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik jest uprawniony do zablokowania zapisywania plików cookie w przeglądarce internetowej. Spowoduje to, iż pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pliki cookie zawierają krótkie fragmenty tekstu, jaki odczytywany jest tylko przez te strony, które je przesyłają. Informacje pozyskane w ten sposób pozwalają ustalić częstotliwość odwiedzin na stronie, a także jakie elementy najbardziej interesują użytkowników. Wszystkie dane wykorzystywane są na potrzeby lepszego dostosowania serwisów www do potrzeb użytkowników, poprawy funkcjonalności serwisu, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Wykorzystywane pliki nie mogą stanowić źródła wirusów lub innych złośliwych oprogramowań (malware), które mogłyby stanowić zagrożenie dla urządzeń użytkowników.

Każdy odrębny cookie tworzony jest przez cztery podstawowe części:

a) nazwa strony internetowej, czyli nazwa domeny bądź też subdomeny, która ustawiła cookie;
b) unikatowa nazwa cookie, jaka została mu przypisana na generującej go stronie www;
c) terminy ważności plików cookie – niektóre z plików wygasają równocześnie z zamknięciem przeglądarki (są to tzw. cookie sesje), natomiast inne pliki usuwane są w sposób automatyczny, w chwili osiągnięcia ustalonej daty ważności (tzw. trwałe cookie);
d) wartość, czyli informacje zawarte w pliku cookie, jakie wykorzystywane są przez stronę www do prowadzenia rejestru poprzednich wizyt.

Pliki cookie zawierają podstawowe informacje na temat użytkowników (takie jak identyfikatory), a także różnego typu dane umożliwiające optymalizację i prawidłowe prezentowanie treści zawartych na stronach internetowych. Informacje przechowywane w plikach cookie wykorzystywane są do celów takich jak:

a) rozpoznawanie użytkowników, którzy logują się na chronionych stronach internetowych, a tym samym zyskują możliwość użytkowania wielu stron internetowych, bez potrzeby podawania nazwy i hasła użytkownika przy każdej stronie;
b) stworzenie rejestru preferencji użytkowników, czyli formatu przeglądania oraz przeglądanych zawartości, bez konieczności ustawiania indywidualnych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie www;
c) przygotowanie rejestru stron, jakie odwiedzają użytkownicy – na tej podstawie pozyskiwane są dane, które ułatwiają wprowadzanie usprawnień w treściach widocznych na stronach, a także w sposobie nawigacji strony.

Wszyscy użytkownicy serwisów Firmy mogą w każdym, dowolnym momencie wstrzymać przesyłanie danych do naszych serwisów. W tym celu należy wykasować pliki cookie, jakie zostały zapisane przez nasz serwis na ich urządzeniach końcowych. Wykasowanie plików cookie należy wykonać poprzez wprowadzenie zmian w aktualnych ustawieniach użytkowanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookie i zmian ustawień odnaleźć można przy poszczególnych przeglądarkach, a w tym: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer.

Każdy użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania oraz odczytywania plików cookie na użytkowanych przez niego urządzeniach, takich jak komputer czy telefon. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, bądź też nie wyrażać zgody na zapytanie przesyłane przez aplikację związaną z danym serwisem internetowym.

W przypadku skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookie dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika stron internetowych, niektóre funkcjonalności mogą zostać utracone, a tym samym użytkowanie strony internetowej w pełnym jej zakresie będzie uniemożliwione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12, a także RODO, jako formę potwierdzenia zgody na wykorzystywanie plików cookie uznaje się taką konfigurację przeglądarki internetowej, która umożliwia instalację plików cookie na urządzeniach użytkownika.

Więcej informacji dotyczących plików cookie można odnaleźć na stronach: (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) oraz (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

PLUGIN FACEBOOKA

Sklep zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka zawarty w Naszym Sklepie jest oznaczony logo Facebook. Za  jego pośrednictwem połączycie się bezpośrednio z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś Sklep z konkretnego adresu IP. Odwiedzając Sklep w czasie zalogowania na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli użytkownik nie jest aktualnie zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Facebook nie przekazuje Nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania, ani nie informuje Nas o celach i zakresie gromadzonych przez siebie danych. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem i zapoznać się z polityką prywatności Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILU ROŚNIJ PIĘKNIE! W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter (dalej nazwane „serwisy społecznościowe”), na których publikuje wiadomości dotyczące produktów swojej marki ROŚNIJ PIĘKNIE!.

Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych technologii. Rejestracja zachowań użytkowników serwisów społecznościowych odbywa się przy każdej interakcji z profilami OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile ROŚNIJ PIĘKNIE!. OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski, jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych – w ramach tych profilów.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).
Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA
Serwis Pinterest jest administrowany przez Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA
Serwis Twitter jest administrowany przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND

Za pośrednictwem profilów ROŚNIJ PIĘKNIE! w serwisach społecznościowych OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profil dotyczącą prowadzonej komunikacji, zamieszczanych treści oraz informacji publikowanych przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu społecznościowego. Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego gromadzi dane w celu tworzenia statystyk strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony. Dzięki powyższym statystykom OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski posiada informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profilu ROŚNIJ PIĘKNIE! W danym serwisie społecznościowym oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Te informacje pozwalają Administratorowi optymalizować swój profil w serwisach społecznościowych poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań użytkowników.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. Wszelkie obowiązki dot. ochrony danych osobowych, w tym poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywają na administratorze danych osobowych każdego z serwisów społecznościowych.

Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Instagram: https://help.instagram.com/5195221251078753
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie polityki prywatności, poprzez publikację nowej treści na firmowej stronie internetowej oraz w Sklepie. Wszelkie zmiany w polityce prywatności oznaczane będą datą.

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem firmy OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.