Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ROŚNIJ PIĘKNIE!

Obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2020 roku.

 1. Sklep internetowy ROŚNIJ PIĘKNIE!, dostępny pod adresem internetowym www.rośnijpieknie.pl, prowadzony jest przez Piotra Sokołowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski z siedzibą w Brzezinach, 95-060, ul.  Zalesie 8A, NIP: 8331339624, REGON: 100448878.
 2. Niniejszy regulamin świadczenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego marki ROŚNIJ PIĘKNIE!, umieszczonego pod adresem www.rosnijpieknie.pl (dalej jako: „Regulamin”), określa prawa i obowiązki Użytkownika, Użytkownika niezalogowanego oraz Sprzedawcy, związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin określa również zasady ponoszenia odpowiedzialności zarówno przez Sprzedawcę jak i poszczególnych kategorii użytkowników portalu.
 4. Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej www.rosnijpieknie.pl – w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Użytkownicy – Klienci jak i Użytkownicy niezalogowani są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. Usługi sprzedaży świadczone przez Sprzedawcę, świadczone są zgodnie z przedmiotowym Regulaminem i na jego podstawie.
 7. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
 • pod adresem siedziby firmy Zalesie 8A, 95-060, Brzeziny;
 • telefonicznie pod numerem 509652762;
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@rosnijpieknie.pl
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox czy też Opera;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa plików cookies;
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.rosnijpieknie.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.
 3. Umowa jest zawierana w języku polskim.
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Sklepie internetowym czy też Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy marki ROŚNIJ PIĘKNIE! znajdujący się pod adresem www.rosnij.pieknie.pl.
 2. Sprzedawcy – rozumie się przez to Piotra Sokołowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OFFENSIVE THINKING Piotr Sokołowski z siedzibą w Brzezinach, 95-060;
 1. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
 3. Użytkowniku niezalogowanym – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, korzystająca z funkcjonalności Sklepu internetowego niewymagających zalogowania się do systemu i założenia Konta;
 4. Kliencie – rozumie się przez to każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 5. Stronach – rozumie się przez to razem Klienta i Sprzedawcę;
 6. Umowa zawarta na odległość – rozumie się przez to umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 7. Zamówienie – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – rozumie się przez to konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta, zawierający niezbędne do tego Dane osobowe.
 10. Formularz zamówienia – rozumie się przez to interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – rozumie się przez to element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – jest to dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Rozporządzeniu lub RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1);
 15. Ustawie o ochronie danych osobowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000);
 16. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459);
 17. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219);
 1. Wypełniając Formularz rejestracyjny Użytkownik podaje wszelkie aktualne dane osobowe niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę. Jednocześnie wypełniając przedmiotowy formularz i przesyłając go Usługodawcy Użytkownik oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto. Usługodawca tworzy automatycznie konto o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
 3. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysłany zostaje link aktywacyjny do zakładanego Konta na Portalu. Do momentu, kiedy Użytkownik nie kliknie w link aktywacyjny, przedmiotowe Konto pozostaje nieaktywne, a sam Użytkownik nie będzie mógł zalogować się do Konta i korzystać z jego funkcjonalności.
 4. Powiązanie adresu poczty elektronicznej z Kontem Użytkownika powoduje, Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania aktywnego adresu poczty elektronicznej przez cały okres trwania umowy, jak i jego aktualizacji, w razie gdyby zaszła taka potrzeba. Przedmiotowy adres poczty elektronicznej służy do identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy. Jest on wykorzystywany do wszelkiej komunikacji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług i stanowi główną drogę doręczania wszelkiej korespondencji pomiędzy stronami zawieranej umowy.
 5. Po prawidłowym zarejestrowaniu Konta na Portalu Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego przez siebie Konta za pomocą swojego loginu albo adresu poczty elektronicznej oraz samodzielnie nadanego hasła. Za ujawnienie osobie trzeciej loginu i hasła do przedmiotowego Konta wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron ma możliwość jej wypowiedzenia za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy przez Klienta może powodować konieczność wycofania zgód udzielonych na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.
 7. Klient rejestrując Konto w Sklepie niniejszym oświadcza, iż spełnia wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym: połączenie z siecią Internet, posiadanie adekwatnej przeglądarki internetowej, akceptującej pliki cookies jak: Chrome, FireFox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer. Jednocześnie oświadcza, iż jest świadomy z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z sieci Internet i akceptuje tegoż konsekwencje.
 8. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Sklepi, w tym: podawania i przesyłania treści obraźliwych, obrazoburczych, sprzecznych z prawem lub naruszających prawo lub prawnie chronione interesy osób trzecich, w tym ich dobra osobiste, wykorzystywania Sklepu do reklamy towarów i usług niezwiązanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, podawania i publikowania informacji o charakterze komercyjnym, kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania, usuwania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Sklepu bez zgody ich właściciela.
 9. Możliwość zrealizowania zamówienia powstaje z chwilą założenia Konta przez Klienta w Sklepie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu założenia Konta.
 10. W przypadku wystąpienia awarii lub innego rodzaju zakłócenia w świadczeniu Usługi Usługodawca zastrzega sobie prawdo do każdorazowego, przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi z przyczyn technicznych, związanych z pracą wykorzystywanych urządzeń do obsługi Portalu. Usługodawca oświadcza, iż podejmie wszelkie kroki zmierzające do jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności Portalu w razie awarii i w celu zminimalizowania jej skutków.
 11. Usługodawca ma prawo do powstrzymania się od świadczenia Usług, w tym do jej całkowitego zaprzestania i likwidacji Konta Użytkownika w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, czy też wykorzystywania Konta w Portalu do czynności naruszających przepisy prawa.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, jak i programów, systemów i aplikacji do tego wykorzystywanych bez konieczności zmiany przedmiotowego Regulaminu.
 13. Użytkownik zakładając Konto w Portalu wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów związanych ze świadczonymi Usługami, w tym komunikatów o charakterze prawnym, technicznym czy finansowym.
 14. Użytkownik ma dostęp do wszelkich danych podanych Usługodawcy w chwili rejestracji Konta, w tym do ich zmiany w dowolnym momencie.
 15. W przypadku wykrycia przez Użytkownika naruszenia Regulaminu jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o tym naruszeniu oraz o innym bezprawnym charakterze działań podejmowanych za pośrednictwem Portalu. Usługodawca zobowiązuje się, po otrzymaniu takiego zawiadomienia, do podjęcia wszelkich zgodnych z prawem działań mających na celu usunięcie przedmiotowego naruszenia, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych Kont czy też danych lub aktywności w Portalu.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami paragrafu 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Umowa o świadczenie usług z Użytkownikiem niezalogowanym zostaje zawarta per facta concludentia z chwilą skorzystania przez Niego ze Sklepu, w zakresie w jakim nie jest wymagane założenie konta i zalogowanie się do Sklepu.
 4. Osoby rejestrujące się w Sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje Dane osobowe, które Sprzedawca przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 5. Produkty w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach Produktu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, orientacyjnej dostępności w salonach stacjonarnych.
 6. Klient zamawiając Produkt dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.
 7. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie. Usługodawca może odmówić założenia Konta w Portalu lub też zablokować czy usunąć już istniejące z chwilą powzięcia informacji, iż dane użyte do jego założenia okazały się fałszywe lub godzą w uzasadnione prawa i interesy osób trzecich lub samego Usługodawcy lub w inny sposób naruszają Regulamin.
 1. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie zakończony przez Klienta uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

11. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

12. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

13. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

14. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

15. Ceny uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

16. Cena podana w Sklepie internetowym w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Sprzedawcę jak i Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie ulegnie zmianie, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

17. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

18. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki. Koszt przesyłki uzależniony jest od wybranej formy dostawy i płatności.

19. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

20. Klient dokonując zakupu w Sklepie może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

21. Klient dokonując zakupu w Sklepie może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność za pobraniem
 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • płatności elektroniczne
 • płatność kartą płatniczą.

22. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

23. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

24. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Produkt przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

25. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

26. W przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

27. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

28. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Klientowi wynikającej zarówno z winy umyślnej jak i rażącego niedbalstwa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów ani osób trzecich za działania i zaniechania w związku ze Świadczeniem Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, za wyjątkiem naruszeń spowodowanych z wyłącznej winy umyślnej Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwolniony jest z powyższej odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie przez Niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub zawartej umowy sprzedaży było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, zablokowania czy też usunięcia Konta.
 5. Dodatkowo Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści udostępnione przez Klientów Sklepu, nawet jeśli te treści powodują naruszenie prawa lub dóbr osobistych innych Klientów czy też osób trzecich. Za udostępnione w Sklepie treści wyłączną odpowiedzialność ponoszą Klienci w odniesieniu do udostępnianych przez siebie treści.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w funkcjonowaniu i dostępie do Sklepu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, którym nie mógł przeciwdziałać ani przeszkodzić, w tym zawinionym przez Klientów lub osoby trzecie. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientom na skutek okoliczności, za które odpowiedzialności nie może ponosić jak siła wyższe czy też działania i zaniechania osób trzecich, nad którymi nie sprawował bezpośredniej kontroli.
 8. Wszelką odpowiedzialność za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, jak i za podanie nieprawdziwych, fałszywych czy nieaktualnych danych ponoszą Klienci, zwalniając tym samym z tej odpowiedzialności Sprzedawcę.
 9. Klient Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy w sposób umyślny lub z winy nieumyślnej, w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Stronami. Klient ponosi także odpowiedzialność odszkodowawczą za utracone przez Sprzedawcę korzyści, których mógł się spodziewać, gdyby doszło do wykonania zawartej umowy sprzedaży, której niewykonanie jest zawinione przez Klienta.
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty tworzone i produkowane przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dot. świadczonych przez Usługodawcę Usług. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każdorazowa reklamacja, po jej prawidłowym złożeniu została rozpoznana w okresie 14 dni od dnia jej wpływu, o czym zawiadomi Użytkownika na adres poczty elektronicznej.
 5. Dokument stanowiący zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne oznaczenie osoby wnoszącej reklamację, opis czego taka reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające daną reklamację. Przedmiotowy dokument winien być wysłany za pomocą listu poleconego na adres Firmy lub na adres poczty elektronicznej Firmy. Musi on zostać opatrzony tytułem Reklamacja. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy na własny koszt.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: kontakt@rosnijpieknie.pl.
 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot Produktu).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
 • pocztą na adres: ul. Zawilcowa 17, 95-060 Brzeziny
 • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@rosnijpieknie.pl
 • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego.
 • przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego w panelu Klienta przy każdym zamówieniu; w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż Sprzedawca otrzymał jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Każdy z ww. sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej.
 3. Rzeczy należy odesłać, na własny koszt, na adres: ul. Zawilcowa 17, 95-060 Brzeziny, niezwłocznie. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto użytkownika, blokując mu dostęp do Sklepu w sytuacji naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, czy też wykorzystywania Konta w Portalu do czynności naruszających przepisy prawa. Przykładowymi naruszeniami, o których mowa powyżej są publikacja treści niezgodnych z Regulaminem, w tym treści erotycznych, pornograficznych, reklamujących wyroby prawnie zakazane w tym alkoholi i wyroby tytoniowe, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informacje dotyczące sposobu i możliwości jego pozyskania, jak i inne sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Sprzedawcy treści.
 9. W przypadku dokonania przez Klienta Sklepu jakichkolwiek naruszeń Sprzedawca ma prawo do podjęcia wszelkich prawnie dozwolonych czynności w celu dochodzenia roszczeń zarówno własnych jak i innych Klientów.
 10. O rozwiązaniu umowy, w trybie natychmiastowym, Sprzedawca informuje w przeciągu 24 godzin od podjęcia takiej czynności poprzez przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną, w tym na wskazany adres poczty elektronicznej.
 11. W przypadku ponownego założenia Konta przez Klienta, w stosunku do którego uprzednio rozwiązano umowę, w trybie natychmiastowym, Sprzedawca ma prawo odmówić świadczenia Usług i nie dopuścić do aktywacji nowo założonego Konta.
 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo od dnia jego wprowadzenia. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i z każdego z powodów.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona Klientom posiadającym aktywne Konta w Portalu na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie lub poprzez wyświetlenie informacji po zalogowaniu się do Portalu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przed jej wprowadzeniem. Zmiany wchodzą w życie z datą wskazaną przez Spółkę w rzeczonej informacji o zmianie Regulaminu.
 3. Wszelkie umowy zawierane z Klientami podlegają pod prawo polskie.
 4. Regulamin Sprzedaży podlega prawu polskiemu i został sporządzony w języku polskim, który jest językiem właściwym do interpretacji jego postanowień.
 5. Wszelkie spory związane ze świadczeniem sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i dot. Regulaminu czy też umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami rozpoznawać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Ze Sprzedawcą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Zawilcowa 17, 95-060 Brzeziny lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@rosnijpieknie.pl.
 8. Zasady ochrony danych osobowych Klientów określa Polityka prywatności.
 9. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy spowodowanych działaniem siły wyższej.
 11. Przez siłę wyższą rozumie się powstałe po zawarciu Umowy nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne w stosunku do Strony, które istotnie utrudnia albo uniemożliwia wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a którego wystąpienia z dochowaniem należytej staranności, dana Strona nie mogła przewidzieć ani mu zapobiec. W szczególności dotyczy to nadzwyczajnych i powszechnych zaburzeń życia zbiorowego (np. działania wojenne, powszechne strajki, ataki terrorystyczne), nadzwyczajne działania sił przyrody (np. trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i pandemie, susze), a także zarządzenia władz publicznych wydawane w związku ze zwalczaniem skutków powszechnego zagrożenia życia albo zdrowia publicznego.
 12. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę za pośrednictwem e-mail, najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia siły wyższej dotyczącej danej Strony, a następnie na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia siły wyższej dotyczącej danej Strony. W piśmie tym winien być wskazany przewidywany czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
 13. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu danej siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na działanie danej siły wyższej jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
 14. W przypadku wystąpienia siły wyższej zgłoszonej przez Stronę, Strony podejmą możliwe działania w celu zminimalizowania jej skutków oraz podejmą negocjacje w przedmiocie możliwego dostosowania realizacji Umowy w warunkach zmienionych działaniem siły wyższej. Negocjacje te nie mogą trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia występującego stanu siły wyższej przez Stronę, chyba, że Strony uzgodnią na piśmie ich przedłużenie.
 15. W przypadku zgłoszonego przez Stronę stanu siły wyższej, który utrzymuje się ponad 30 dni od dnia zgłoszenia występującego stanu siły wyższej przez Stronę oraz gdy upłynął bezskutecznie ustalony okres negocjacji zmian warunków Umowy, każda ze Stron może w terminie 30 dni od tego momentu odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość.
 16. Sprzedawca oświadcza, że jeżeli w czasie zawierania niniejszej Umowy występuje stan epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2. zdarzenia związane z powyższym stanem (np. nowe zarządzenia władz publicznych, eskalacja epidemii) będą oceniane pod kątem ewentualnego występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej.
 17. W przypadku spowodowanych siłą wyższą braku możliwości albo istotnych trudności z dochowaniem formy pisemnej, forma pisemna wskazana w niniejszym paragrafie, może być zamieniona na formę wiadomości przesłanej na adres e-mail Strony znany drugiej Stronie.
 1. Strona internetowa Spółki korzysta z plików cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarek, z jakich korzystają użytkownicy strony w czasie jej przeglądania.
 2. Pliki cookie zawierają krótkie fragmenty tekstu, jaki odczytywany jest tylko przez te strony, które je przesyłają. Informacje pozyskane w ten sposób pozwalają ustalić częstotliwość odwiedzin na stronie, a także jakie elementy najbardziej interesują użytkowników. Wszystkie dane wykorzystywane są na potrzeby lepszego dostosowania serwisów www do potrzeb użytkowników, poprawy funkcjonalności serwisu, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Wykorzystywane pliki nie mogą stanowić źródła wirusów lub innych złośliwych oprogramowań (malware), które mogłyby stanowić zagrożenie dla urządzeń użytkowników.
 3. Każdy odrębny plik cookie tworzony jest przez cztery podstawowe części:
 4. nazwa strony internetowej, czyli nazwa domeny bądź też subdomeny, która ustawiła cookie;
 5. unikatowa nazwa cookie, jaka została mu przypisana na generującej go stronie www;
 6. terminy ważności plików cookie – niektóre z plików wygasają równocześnie z zamknięciem przeglądarki (są to tzw. cookie sesje), natomiast inne pliki usuwane są w sposób automatyczny, w chwili osiągnięcia ustalonej daty ważności (tzw. trwałe cookie);
 7. wartość, czyli informacje zawarte w pliku cookie, jakie wykorzystywane są przez stronę www do prowadzenia rejestru poprzednich wizyt.
 8. Pliki cookie zawierają podstawowe informacje na temat użytkowników (takie jak identyfikatory), a także różnego typu dane umożliwiające optymalizację i prawidłowe prezentowanie treści zawartych na stronach internetowych. Informacje przechowywane w plikach cookie wykorzystywane są do celów takich jak:
 9. rozpoznawanie użytkowników, którzy logują się na chronionych stronach internetowych, a tym samym zyskują możliwość użytkowania wielu stron internetowych, bez potrzeby podawania nazwy i hasła użytkownika przy każdej stronie;
 10. stworzenie rejestru preferencji użytkowników, czyli formatu przeglądania oraz przeglądanych zawartości, bez konieczności ustawiania indywidualnych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie www;
 11. przygotowanie rejestru stron, jakie odwiedzają użytkownicy – na tej podstawie pozyskiwane są dane, które ułatwiają wprowadzanie usprawnień w treściach widocznych na stronach, a także w sposobie nawigacji strony.
 12. Wszyscy użytkownicy Sklepu internetowego mogą w każdym, dowolnym momencie wstrzymać przesyłanie danych do naszych serwisów. W tym celu należy wykasować pliki cookie, jakie zostały zapisane przez nasz serwis na ich urządzeniach końcowych. Wykasowanie plików cookie należy wykonać poprzez wprowadzenie zmian w aktualnych ustawieniach użytkowanej przeglądarki internetowej.
 13. Więcej informacji na temat plików cookie i zmian ustawień odnaleźć można przy poszczególnych przeglądarkach, a w tym: Chrome, FireFox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer.
 14. Każdy użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania oraz odczytywania plików cookie na użytkowanych przez niego urządzeniach, takich jak komputer czy telefon. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, bądź też nie wyrażać zgody na zapytanie przesyłane przez aplikację związaną z danym serwisem internetowym.
 15. W przypadku skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookie dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika stron internetowych, niektóre funkcjonalności mogą zostać utracone, a tym samym użytkowanie strony internetowej w pełnym jej zakresie będzie uniemożliwione.
 16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz.1907 a także RODO, jako formę potwierdzenia zgody na wykorzystywanie plików cookie uznaje się taką konfigurację przeglądarki internetowej, która umożliwia instalację plików cookie na urządzeniach użytkownika.
 17. Więcej informacji dotyczących plików cookie można odnaleźć na stronach: (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) oraz (http://wszystkoociasteczkach.pl/).